အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

မိတၱီလာၿမိဳ႕၊ စက္မႈ႕လက္မႈ႕ သိပၸံေက်ာင္းပဥၥမအႀကိမ္အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ အတြက္
အလွဴေငြ ေကာက္ခံရရွိမႈ႕စာရင္း ရယူရန္