ဆရာ/ဆရာမ မ်ားစာရင္း

စဥ္ အမည္ ဌာန စာသင္ႏွစ္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္
၁။ ဦးျမင့္စိုးေအာင္ ေက်ာင္းအုပ္ 1994-1998 အမွတ္ (652)၊ ဒူးယား 2လမ္း၊ 58 ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 09 448004419
၂။ ဦးေက်ာ္ေဆြ ေက်ာင္းအုပ္      
၃။

ဦးေအးေမာင္

စာေပ 1986-1990 ဒ-၄/၁၀၈၊ ၆၃လမ္း၊ ၃၈ႏွင့္ ၃၇ၾကား၊ က်န္စစ္သားလမ္းသြယ္၊
မဟာၿမိဳင္ (၂)ရပ္ကြက္
09 91014001
၄။ ဦးျမင့္ေဆြ MP 1986-1990 အမွတ္(၅၁-က)၊ သဇင္လမ္း၊ ထန္းပင္ကုန္း၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းရပ္ကြက္ 09 421174160
၅။ ဦးရဲေသာင္း MP 1991-1996 ၈၈၂/၁၉၊ ၅၈လမ္း၊ သိပၸံလမ္းေတာင္ဘက္၊မႏၱေလး။ 09 48834075
၆။ ဦးေန၀င္းသန္း C 1992-1994 ၁၇၊ ေအာင္သေျပ ၃လမ္း၊ ေထာက္ၾကံ့ 09-401526905
၇။ ဦးတင္ျမင့္ အလုပ္ရံုမွဴး 1987-1999 ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ဒဂံုေရႊမန္းလမ္း၊ ပဲႏြယ္ကုန္းၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတုိင္း 05 455218
၈။ ဦးစိုး၀င္း Civil 1986-1987 ၂၀၂/တိုက္(၃)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္လမ္း၊ အင္ၾကင္းၿမိဳင္အိမ္ရာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္(၁)၊ ရန္ကုန္။  
၉။ ဦးေစာေဆာ္လမြန္ MP 1988-1991 အမွတ္(၈)၊ ကသစ္လမ္း၊ သီတာရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ 01 2300634
၁၀။ ဦးၾကည္၀င္း MP 1992-2001 အမွတ္ (၃၀၃)၊ ၂၇လမး္၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 09 49211846
၁၁။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း   1987-1989 ညည ၁၀/၃၆၊ ၆၀ႏွင့္ ၆၁လမ္ၾကား၊ ဗထူးလမ္း၊ စံျပ(င)ရပ္ကြက္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ 09 47121306
၁၂။ ဦးေက်ာ္ေအာင္ Civil 1994-1997 ရဲရိပ္သာလမ္း၊ ၾကံခင္းအုပ္စု၊ ေလးဆိပ္ မဂၤလာဒံု၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 09 423663896
၁၃။ ဦး၀င္းလႈိင္ MT 1991-1994 တုိက္(၃၄)အခန္း (၁၀၅)၊ ေအာင္ေဇယ်အိပ္ရာ၊ ေတာင္ဒဂံု၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 09 2151317
၁၄။ ဦးတင့္လြင္ EP 1994-1998 မွတဆင့္/ ေဒၚႏွင္းေငြ လ/ထ ကထိက၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာ၊ ကြန္ျပဴတာတကၠသုိလ္ေက်ာင္း၀င္း၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 402685663
၁၅။ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္း MP 1995-1998 ပန္းေတာ္ဆက္၊ ေတာမအုပ္စု၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 402675917
၁၆။ ဦးေငြလႈိင္ Civil 1988-1993 ဆ/၁/၈၈ ၿမိဳ႕သစ္(၂)၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ 09 91013033
၁၇။ ဦးျမင့္၀င္း MP 1987-1989 ေဒၚစုစုခင္(ညီမ) မန္ေနဂ်ာ၊ ျမန္မာ့အေရွ႕တုိင္း ဘဏ္၊ ကႏၵားလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။  
၁၈။ ဦး၀င္းေရႊ MP 1988-1994 အမွတ္(၁၂၅)၊ အမွတ္(၁၀)၊ ေအးေစတီလမ္း၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ 09 401565039
၁၉။ ဦးသန္းဦး EP 1989-1996 အခန္း(၁၀၁)၊ တိုက္(၁၄)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္အိမ္ယာ၊ လႈိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 09 421026846
၂၀။ ဦးတင္ေမာင္လတ္ MP 1989-1993 ၇၉-က၊ ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္း၊ တိုးခ်ဲ႕(၄)ရပ္ကြက္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕ 09 73101803
၂၁။ ဦးသန္းဦး MT 1995-1998 သီရိလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ မံုရြာၿမိဳ႕ 09 2110864
၂၂။ ဦး၀င္းလႈိင္ Civil 1993-2001 အမွတ္(၉၉)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕။ 09 8629886
၂၃။ ဦးေအာင္စုိး MP 1987-1992 ၃၆x၃၇ၾကား၊ ၅၂x၅၃ၾကား၊ ရဲမြန္ေအာင္ရပ္ကြက္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ 09 91012775
၂၄။ ဦးတင္၀င္း MP 1993-1994 အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ စုဂ်မ္းလမ္း၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕။ 09 2212506
၂၅။ ဦးဘုိလင္း EP 1993 - ယခု ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္၀န္း မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 402663278
၂၆။ ဦးျမတ္ကုိကို MT 1992-1998 TU ရမည္းသင္း 09 43107218
၂၇။ ဦးစုိးေမာင္ MP 1986-1996 ေညာင္အိုင္ေက်းရႊာ၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္။ 09 425029853
၂၈။ ဦး၀င္းျမင့္ စာေပ 1989 - ယခု အမွတ္(၁)၊ ၁၂လမ္း၊ ခ်မ္းသာႀကီးရပ္၊ သာစည္ၿမိဳ႕။ 09 43076805
၂၉။ ဦးတင္ေမာ္ စာေပ 1986-1983 ဆ/၁၂ ေစသနာေဆးခန္း၀န္းအတြင္း ၿမိဳ႕သစ္ (၂)ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ 09 44426635
၃၀။ ဦးထြန္းထြန္း၀င္း        
၃၁။ ဦးသန္းလြင္ဦး        
၃၂။ ဦးစုိးသိန္း စာေပ 1989-1997 မ/၄၇၊ လင္းဇင္းရပ္၊ အထူးေအာင္ေဘာ္ဒါ၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 220724
၃၃။ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ စာေပ 1993-2002 အမွတ္(၆/၃၄၁)၊ အမွတ္ ၁ ရဲစခန္းေရွ႕၊ ဦးေဒါနျခံ၀န္း၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 43076434
၃၄။ ဦးသိန္းႏိုင္ စာေပ 1993-2002 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသုိလ္ (မိတၱီလာ) 064 24997
၃၅။ ဦးခင္ေမာင္၀င္း စာေပ 1989-ယခု ကြန္ျပဴတာတကၠသုိလ္၀န္း၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 444036307
၃၆။ ဦးျမင့္သိန္း EP 1994-2003 ေဒၚၾကင္ ကြမ္းယာဆုိင္၊ အားမာန္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အနီး၊ ပန္းေတာ္ဆက္ရြာ၊ ေတာမအုပ္စု၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕။ 09400422583
၃၇။ ဦးသက္လြင္ MT 1986-1993 သံလြင္ေဆာင္၊ DTVE ရံုး၀င္း၊ ၁၂၃ နက္ေမာက္လမ္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ 09 42013982 (C/O)
၃၈။ ဦးေအာင္ျမင့္ MT 1986-ယခု ေတာမအုပ္စု၊ ေရခ်ိဳရြာ၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕။ 09 402685686
၃၉။ ဦးေအာင္သူ MP 1998-2012 နည္းပညာတကၠသုိလ္( မိတၱီလာ) 064 23900
၄၀။ ဦးေက်ာ္ဆန္း MT 1991-2005 ဧဒင္စြမ္းအင္ကုမၸဏီ၊ တီက်စ္၊ ပင္ေလာင္ၿမိဳ႕နယ္။ 081 52122
၄၁။ ဦးလွမ်ိဳးဦး MT 1994-2000 MAEU 064 35203
၄၂။ ဦးခင္ေမာင္သန္း MP 1994-2008 ပန္းေတာ္ဆက္၊ ေတာမအုပ္စု၊ မိတၱီလာ 09 47103758
၄၃။ ဦးညိဳသန္း Civil 1986-2012 ေမာက္ေလာက္စံျပေက်းရြာအုပ္စု၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕။ 09 444036319
၄၄။ ဦးညြန္႔ႏုိင္ MT 1988-2012 သစ္ေတာရံုးအနီး သစ္ေတာလမ္း၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊ ကေလာၿမိဳ႕။ 09 458041406
၄၅။ ဦးေက်ာ္စုိး EP 1994-1996 မန္ကီ်းကုန္းရပ္ကြက္၊ ေအာင္ႀကီးမုန္႔ဖိုေျမာက္ဘက္၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕။ 09 400440899
၄၆။ ဦးသန္းစုိး MP 1994-2001 အမွတ္(၁၆၁)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေတာင္ၿမိဳ႕ရပ္၊ ေက်ာက္ပန္ေတာင္း 061 50714
၄၇။ ဦးျမသိန္းထြန္း EP 1995-2002 ခ်ည္စက္၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕။ 09 402685705
၄၈။ ဦးတင့္ေဆြ MP 1989-1995 ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသုိလ္ ဆုိင္တန္း 09 420746821
၄၉။ ဦးသန္းေဆာင္ MP 1999-2000 ကန္ေတာင္ေက်းရြာ မိတၱီလာၿမိဳ႕။ 09 402550194
၅၀။ ဦးျပံဳးခ်ိဳ MT 1986-ယခု GTC ေက်ာင္းေဟာင္း (ကြန္ျပဴတာတကၠသုိလ္၀င္း) 09 402700372
၅၁။ ဦးစန္းယု MP 1986-2012 အုတ္က်င္းရြာ၊ ထမံုကန္အုပ္စု၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕။ 09 444036320
၅၂။ ဦးခုိင္ထြန္း MP 1993-1996 ထန္းေတာစံျပေက်းရြာ၊ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္။ 09 702730948
၅၃။ ဦးၾကည္၀င္း MP 1993-1995 ၄၀/A ဓူ၀ံလမ္း၊ 2A စံျပ၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 09 73062634
၅၄။ ေဒၚေဆြေဆြဦး ေက်ာင္းအုပ္ 1998-1999 အိုးေတာ္ရပ္၊ အမရပူရ 09 49235052
၅၅။ ေဒၚလွျမင့္ၾကည္ Civil 1997-1998 အမွတ္(၆၅-၈လႊာ)၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမး္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 09 5091827
၅၆။ ေဒၚခင္ခင္ၾကည္ စာေပ 1988-1994 ၅လမ္း၊ ရွမ္းပြဲရပ္၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕ 09 402666185
၅၇။ ေဒၚတင္တင္ၾကဴ စာေပ 1986-2009 အမွတ္ (၅)ရပ္၊ ပြဲစားတန္းလမ္း၊ မလွိဳင္ၿမိဳ႕ 09 425006341
၅၈။ ေဒၚခင္၀င္းျမင့္ ေက်ာင္းအုပ္ 1999-2000 အမွတ္ (၆၂/၄ ခ)၊ သတိပဋာန္လမ္း၊ တာေမြ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 01 209270
၅၉။ ေဒၚသီတာၿမိဳင္ စာေပ 1991-1995 ယ-၇၂၊ ရတာနာေရကန္လမ္း၊ ရတနာလမ္းသြယ္ (၂)၊ ပေဒသာၿမိဳ႕သစ္၊ ျပင္ဦးလြင္။ 09 43186986
၆၀။ ေဒၚျမင့္ျမင့္ထင္     အမွတ္ (၆၅၂)၊ ဒူးယား ၂-လမ္း၊ ၅၀ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 09 448004419
၆၁။ ေဒၚနန္းသန္းသန္းေအး စာေပ 1994-1998    
၆၂။ ေဒၚနယ္လီေဖာ စာေပ 1988-1991 တ/၃၂၈၊ နာနတ္ေတာရပ္ကြက္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ 09 49402260
၆၃။ ေဒၚႏွင္းေငြ စာေပ 1994-ယခု ၀န္ထမ္းအိမ္ယာ၊ ကြန္ျပဴတာတကၠသုိလ္ေက်ာင္း၀င္း၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕။ 09 402685663
၆၄။ ေဒၚတင္ျမေအး စာေပ 1989-1993 ၂၈-၆လႊာ၊ ၁၃၄လမ္း၊ မအူပင္ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 09 5099726
၆၅။ ေဒၚႏုႏုေဆြ EP 1993-1995 စံျပရြာ၊ ေလးေထာင့္ကန္၊ ဒဂံု(တ)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 09 5042002
၆၆။ ေဒၚတူး EP 1986-1991 အမွတ္(၂၆၅)- ၈၂လမ္း၊ ၂၇လမ္းေဒါင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ 09 43118040
၆၇။ ေဒၚေဌးေဌးၾကည္ Civil 1989-1993 ၇၉-က၊ ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္း၊ တိုးခ်ဲ႕(၄)ရပ္ကြက္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕။ 09 43025659
၆၈။ ေဒၚခင္ေဌးရီ Civil 1992-2003 အမွတ္(၄၂၃)၊ ညီညြတ္ေရးလမ္း၊ သံုးပင္ကြင္းရပ္၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕။ 09 425291339
၆၉။ ေဒၚခင္သန္းေဌး Civil 1989-1994 အမွတ္(၃၀၃)၊ ၂၇-လမ္း၊ ၇ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 09 5181371
၇၀။ ေဒၚ၀င္း၀င္းဆင့္ Civil 1989-1992 အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္၊ လမ္းရြာ၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕၊ တဖက္ကမ္း 09 2305765
၇၁။ ေဒၚ၀ါ၀ါခ်ိဳ Civil 1989-1992 အမွတ္ ၁၉၅၊ ေရႊသူေဌးကုန္း၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ 09 43026034
၇၂။ ေဒၚစန္းစန္းေအး Civil 1989-1992 မွ/တဆင့္ ေဒၚတင္ႏြယ္မိုးဆက္သြယ္ေရး၀င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 01 211822
09 73114646
၇၃။ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း စာေပ 1992-2008 အမွတ္ ၁၊ ၁၂လမ္း၊ ခ်မ္းသာႀကီးရပ္၊ သာစည္ၿမိဳ႕ 09 402662744
၇၄။ ေဒၚသန္းသန္းေအး စာေပ      
၇၅။ ေဒၚခင္ေႏြဦး   1990-1992 ၁၂/၂၁၁၂၊ ဗလသိဒၶိရပ္ကြက္၊ ေနျပည္ေတာ္ 06 7430184
၇၆။ ေဒၚသီတာ၀င္း Civil 1986-1989 အမွတ္(၂၆၄)၊ က/၄လမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ အင္းစိန္ 09 2173619
၇၇။ ေဒၚေသာင္းစိန္ Civil 1986-1997 နည္းပညာတကၠသုိလ္ (သန္လ်င္) 09 421063421
၇၈။ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဦး Civil 1986-1989 ၅၉-က၊ ကာယသုခအျပင္လမ္း၊ ၂-က စံျပရပ္ကြက္၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 09 43114986
၇၉။ ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း Civil 1986-2001 မဟာစည္တိုးခ်ဲ႔ရပ္ကြက္၊ မိတၱီလာ။  
၈၀။ ေဒၚသက္စုရည္ MT 1996-2000 အမွတ္ (၃)ရပ္ကြက္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕။ 09 401579955
၈၁။ ေဒၚပုိပုိ၀င္း စာေပ 1997-2001 ေက်ာ္ - အီလက္ထေရာနစ္၊ ေစ်းအေနာက္ဘက္၊ မိတၱီလာၿမဳိ႕ 09 2060029
၈၂။ ေဒၚျဖဴျဖဴေဇာ္၀င္း MT 1996-ယခုထိ TU - မိတၱီလာၿမဳိ႕  
၈၃။ ေဒၚျမတ္သက္ေထြး စာေပ 1999-2009 ေအာင္ဆန္း - ၂ လမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 43031386
၈၄။ ေဒၚစိုးျမတ္အိ စာေပ 1995-2000 အမွတ္ (၅၆၆)၊ ေအာင္သိဒၶီလမ္း၊ ၀န္းဇင္းရပ္၊ မိတၱီလာၿမဳိ႕ 09 402611947
၈၅။ ေဒၚအိအိေက်ာ္ျမင့္ Civil 1994-1997 A-93၊ ကန္သာ ၇လမ္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ 09 43156701
၈၆။ ေဒၚမို႔မို႔ေမာ္ Civil 1996-2006 တုိက္ (၅၄/၅)၊ အင္း၀လမ္း၊ အထက္ပုိင္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြ၊ ရန္ကုန္။ 09 422494117
၈၇။ ေဒၚစန္းဦးေမာ္ MP 1993-1997 GTI (ေခ်ာက္) 09 2305741
၈၈။ ေဒၚသီတာညြန္႔        
၈၉။ ေဒၚသင္းသင္းၾကဴ MT 1994-2004 တမ-နယ္ေျမ (၁)၊ ေတာမေက်းရြာ၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕။ 09 448543203
၉၀။ ေဒၚသန္းသန္းႏု        
၉၁။ ေဒၚခင္ေဆြသန္း MT 1996-2008 ၀န္ထမ္းကြက္သစ္၊ ပုလိပ္ၿမိဳ႕ 06642031
၉၂။ ေဒၚေမထားခင္ MP 1996-2002 အမွတ္ (၄၅)၊ ဗိုလ္ဇင္ေယာ္လမ္း၊ (၃၀ရပ္ကြက္)၊ ေျမာက္ဒဂံုု  
၉၃။ ေဒၚနီလာ၀င္း MP 1996-2008 ေတာင္ႀကီးTU၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္  
၉၄။ ေဒၚထားထား၀င္း MP 1996-2009 G T H S (ေနျပည္ေတာ္) 09 420745118
၉၅။ ေဒၚစန္းစန္း၀င္း MT 1996-2009 နႏၵပန္ရပ္ကြက္၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 420724529
၉၆။ ေဒၚႏွင္းပပ MP 1998-2000 ပထမလမ္းမေတာ္၊ ပန္းတိမ္တန္းရပ္၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 2174470
၉၇။ ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္ EP 1998-2010 ဦးခင္ေမာင္သန္း + ေဒၚတင္ညြန္႔၊ နယ္ေျမ (၂)၊ သဲေတာေလး ခ်ည္စက္ရပ္ကြက္၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 450239230
၉၈။ ေဒၚခင္သင္းေဆြ Civil 1988-2012 အမွတ္ (၁၄၈)၊ ၂/၃လမ္းၾကား (ႏွင္းဆီလမ္း)၊ ျပည္သာယာ (တ)၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 402505290
၉၉။ ေဒၚတင္မိုးေ၀ MP 1996-ယခု ေတာမ၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 402661893
၁၀၀။ ေဒၚနန္းေထြးယုဟိန္း EP 1998-2012 ေက်ာ္ - အီလက္ထေရာနစ္၊ ေစ်းအေနာက္ဘက္၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 425319398
၁၀၁။ ေဒၚခင္ပပလႈိင္ Civil 1998-2008 ေက်ာ္ - အီလက္ထေရာနစ္၊ ေစ်းအေနာက္ဘက္၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 47127464
၁၀၂။ ေဒၚသီသီ MT 1996-2009 မဟာစည္ရပ္ကြက္၊ မိတၱီလာၿမိဳ႕ 09 428335422